Đặt bàn tại Madam My Modern Thai Vietnamese (Ginza)

※※ Due to the state of emergency, the store will be closed for the time being from 7/12 (Monday). ※※

* Even when alcohol is provided, we will guide you at the request of the local government.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* We charge 10% of Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.