Đặt bàn tại © Meat (Marushi Meat) Shimbashi

[Note] Please contact us by phone even if you do not see the desired time in the web reservation. If it is possible to shorten the stay a little, you may be able to secure a seat.

▶ If you can not contact us after 15 minutes reservation time, we will cancel.
▶ We may not be able to meet your request for seat designation.
▶ Reservations for seats only will be provided in 2 hours.
▶ Please call directly for private room reservations and group reservations.
▶ All seats are smoking.
▶ Cancellations before and on the day of your visit will be charged a cancellation fee as follows.
[Cancellation the day before] Course reservation: 50% of the course price / reservation only for seats: none
[Cancellation on the day] Course reservation: 100% of the course price / reservation only for seats: Number of reservations × 1,000 yen
[No contact cancellation] Course reservation: course price 100% of / reservation only: seats × 1,000 yen
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

お店をお知りになったきっかけは?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.