Đặt bàn tại Kagurazaka Sushi Rin

▶On the day cancellation will be charged 100% .
▶Seating preferences on request basis.
▶If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.