Đặt bàn tại Tempura Yamanoue Roppongi

▶ Counter seats are available for children over 14 years old.
▶ Seat selection may not be possible according to your request.
▶ If you cannot make a reservation online, please contact the store directly.

▶Cancellations for restaurant reservations at Tempura Yamanoue must be made at least 2 days prior to the reserved date during business hours. Otherwise, the following cancellation fees will incur .

Cancellation on the day of will incur a 100% fee
24 hours prior will incur a 50% fee


※The cancellation fee per person is equal to the minimum course price offered at the restaurant at the time of the reservation.
※Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.

Contact phone number:03-5413-3577

※The image may be different.
dưới 13 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergic or weak ingredients, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.