Đặt bàn tại The Oriental Terrace

※ We accept reservation only for 2-6 people. Please contact us by phone if you are using 7 people or more.・ The service fee will be charged 10% separately.・ Please contact the store directly for reservation on the day by phone.・ Please contact us by phone when you cancel or change the content.・ Please contact the store directly for other requests.・ Menu may change to have seasonal ingredients.・ If you have children, please select the number of children. Phone number: 053-447-3241
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies, please fill out.
お子様がいらっしゃる場合は年齢のご記入をお願いします。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.