Đặt bàn tại the ringo

◆Please inform us if you are celebrating a special occasion such as a birthday or anniversary, and let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.
◆Please understand that we may not be able to accommodate your seat selection request.
◆A dessert plate for birthdays and anniversaries is available. Please let us know the message, such as “Happy Birthday (Name)”,”Congratulations on your wedding (Name) & (Name)”,”Happy 1st Anniversary (Name) & (Name)” etc.
◆If you are more than 30 minutes late for your reservation, it may be canceled.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.