Đặt bàn tại The SG Club

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ It may be 1 hour and 30 minutes when it is crowded. ▶ We will inform you after all the customers who have made a reservation are in the same match. ▶ The maximum number of people who can reserve counter seats is two. ▶ For reservations for 6 people or more, please contact the store directly. ▶ If you cannot select the planned number of people, please contact the store directly. Inquiries by phone: 03-6427-0204

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận