Đặt bàn tại Zauo Meguro

▶︎When seats are full, it may prepare seats if you call us.
It depends on season and the date.
▶︎We have no seats that you can do fishing at your seat.
You can't select seats from this web reservation system.
▶︎We have only smoking seats.

Thank you for your understanding.
+81-3-6417-9588
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.