Đặt bàn tại Port Dining ricorico - Hotel Universal Port

· Online reservation can be booked up to 60 days ahead. For reservations older than 61 days please reserve by telephone.
· Online reservation for the day can be used up to 18 hours before the visit time. Please make a reservation by telephone if it is over 18 hours.

Port Dining RicoRico Tel. +81-6-6463-5047 (reception hours 9: 30-20: 00)

<Notes>
※ For cancellation of reservation, we will charge a cancellation fee of 50% the day before and 100% of the day.
※ Please make reservations for over 13 people by phone.
※ If you need a high chair for children, please fill in the comment field.
* Because the offer area is different, you can not use the combination use of "Viking" and "Course" in the same group.
dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have, such as allergies or weak ingredients.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.