Đặt bàn tại tcc steak

・ Please inform us of the purpose of the meal (birthday, entertainment etc.) and food allergies etc. -Please note that the seat specification may not meet your request.・ Please fill in the message. Ex) Happy Birthday .. Happy Wedding & &. 1st Anniversary & & 〇 ・ ・ For lunch time, we have restricted the entrance of infants (strollers).・ Dinners are not available for children under 10 years old. Thank you for your understanding.
trên 60 tuổi

Yêu cầu

Please inform me of food allergy etc.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.