จองที่ร้าน Terrace Restaurant Piare - Sapporo Park Hotel

▶ Online reservations will be accepted by 18:00 the day before the scheduled date. ▶ The menu may be partially changed depending on the season, weather, stocking, etc. ▶ Consumption tax is included in the displayed price. ▶ Applications by phone will be made from 10:00 am to 18:00 pm. ▶ You can pick up at 1st floor terrace restaurant Piale from 11:00 am to 19:00 pm. In addition, please consume within 2 hours from the pick-up time. ▶ For orders over 100, please make a reservation at least one week in advance. ▶ From a hygienic point of view, please note that we may refrain from selling takeaway products due to rising temperatures. <Inquiries by phone> Cafeteria reservation clerk 011-511-3136
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.