Đặt bàn tại Terrace Restaurant Piare - Sapporo Park Hotel

▶ Online reservations will be accepted by 18:00 the day before the scheduled date. ▶ The menu may be partially changed depending on the season, weather, stocking, etc. ▶ Consumption tax is included in the displayed price. ▶ Applications by phone will be made from 10:00 am to 18:00 pm. ▶ You can pick up at 1st floor terrace restaurant Piale from 11:00 am to 19:00 pm. In addition, please consume within 2 hours from the pick-up time. ▶ For orders over 100, please make a reservation at least one week in advance. ▶ From a hygienic point of view, please note that we may refrain from selling takeaway products due to rising temperatures. <Inquiries by phone> Cafeteria reservation clerk 011-511-3136
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.