Đặt bàn tại Elements - ANA InterContinental Beppu Resort & Spa

※Restaurant service hours may change temporarily. We apologize for the inconvenience.
▶Menus and prices may change without any notification.
▶Specific table requests are subject to availability.
▶"Oita Tabi Wari Coupon" are not available.
▶KIDS PRICE POLICY: Children from 6 to 11 years old will be charged child’s price of 50% off from regular adult price per person. One child up to 5 years old per adult is free of charge. Additional children up to age 5 will be charged child’s price.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.