Đặt bàn tại Sens & Saveurs

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・ Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・ For reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergy or dislikes, please kindly inform.
* If you have a Membership of Hiramatsu (Hiramatsu restaurant member, Memoire de Hiramatsu, Stakeholder, etc), please inform.
* If you wish to use meal vouchers, please inform.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.