Đặt bàn tại Urbano - ANA Crowne Plaza Okayama

■ Okayama Prefecture Premium meal vouchers are available. ◎ Notice of change in business hours from January 25th (Monday) ◎ Thank you for using Casual Dining Urbano. In order for everyone to enjoy a safe and secure dinner, we will change the business hours to the following and set up regular holidays. We apologize for the inconvenience, and thank you for your understanding and cooperation. Start date: January 25, 2021 (Monday) -for the time being Current status: 17:30 to 21:30 (20:30 last order) After change: 17:30 to 21:00 (20:00 last order) Regular holiday: Every Thursday Inquiry phone number: 086-898-2268 (10:00 am to 7:00 pm)
dưới 10 tuổi
dưới 3 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.