Đặt bàn tại Urbano - ANA Crowne Plaza Okayama

■□■□■ Casual Dining Urbano Business Day Notice ■□■□■ We will change the content of the business as follows, even if it is selfish. ◆Business Hours◆ Lunch 1st 11:15am to 12:30pm (11:45am last order) 2nd 1:00pm to 2:15pm (1:30pm last order) Tea 2:30pm to 5:00pm (4:30pm last order) Dinner 5 : 30pm to 9:00pm (last order at 8:00pm) ◆Business days Wednesday to Sundays and holidays "1st floor restaurant" ◆Closed Mondays and Tuesdays *Except August 10th (Monday) * Only cafes, parfaits and afternoon tea sets are also available on the 20th floor, Monday and Tuesday. *Please note that special rates are available for regular rates during the Bon Festival. Inquiry phone number: 086-898-2268 (from 10:00 am to 7:00 pm)
dưới 10 tuổi
dưới 3 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.