Đặt bàn tại Pastry Shop "Dorer" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

Pastry Shop “Dorer”
Our pastry shop Dorer connects directly with the underground shopping complex of Yokohama Station (west exit), and offers a tempting array of beautiful brown breads, cookies and cakes, as well as a selection of classic hotel-made pastries.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.