Đặt bàn tại Cucina del Nabucco (Ginza)

Business will resume from March 1st
During the state of emergency, the restaurant will be open until 20:00 with due consideration given to infection prevention. (Alcohol: 19:00 Food / Soft drink: 19:30.)
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.