Đặt bàn tại Cucina del Nabucco (Ginza)

※※ Due to the announcement of the state of emergency, we will be closed for the time being. ※※

* Business hours are subject to change depending on the situation.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.