Đặt bàn tại FURUYA augastronome

▶ Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request.
▶ Smart casual (We do not accept visits with overly casual clothing such as T-shirts, shorts, sandals.)
▶ We do not accept children's use.
▶ Please contact the store directly when booking more than 5 people.

Cancellation policy
100% cancellation of the day will be accepted.

Inquiries by telephone: 03-5797-7527

Yêu cầu

If you have any allegies or dislikes please inform us at the time of booking. Please specify the number of the guest with allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.