Đặt bàn tại All Day Dining KAZAHANA - Kyoto Tokyu Hotel

<For guests with food allergies>
・If you have any food allergies, please notify us when making your reservations. We ask for your understanding as it may not be possible to comply to your request if you have serious food allergies.
・All the ingredients that our restaurant offers are cooked in the same kitchen hence there is a possibility that they mix with potential allergens. Please make your own final decision based on consultation with medical specialists.

※The menu may be changed depending on the availability of ingredients.

It is possible to make a reservation from 1 to 20 guests.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Do you have Comfort Members?
If you are allergic to food please fill in the following request column.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.