Đặt bàn tại Chinese "Sairyu" - Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers

Restaurant General reservations dial: 045-411-1188 Hours: 10:00 to 20:00
SaiRyu Direct: 045-411-1144 Hours: 10:30 to 21:00
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Customers with food allergies, please let us know in advance.
※ Customers with severe food allergy symptoms, there is a case to be refused for safety.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.